REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

eczajnik.pl

(dalej: „ Regulamin”)

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego http://www.eczajnik.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu produktów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem http://www.eczajnik.pl
 2. Sprzedawcą – prowadzącym sklep internetowy w domenie http://www.eczajnik.pl jest Dominik Jurczak prowadzący, w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działalność gospodarczą pod firmą „Dominik Jurczak Czajnik”, adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Porajów 1 paw. 31, 03-188 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 524-217-42-84, REGON: 015649708 (dalej: „Sprzedawca”).
 3. Za „Klienta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę zamierzającą dokonać zakupu w Sklepie Internetowymi składającą zamówienie na www.eczajnik.pl, będącą pełnoletnią osobą fizyczną albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 4. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22[1]ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 nr 585 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”).
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu Internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.
 6. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.eczajnik.pl kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego to dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa a także posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej.
 8. Korzystnie ze Sklepu Internetowego może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Klienta.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami.

 

Realizacja zamówień

§ 2.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.eczajnik.pl, na której można składać zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego z Klientem, będącym Konsumentem jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz.U z 2014 r., poz.827) (dalej: „ustawa o prawach konsumenta”).
 3. Przedmiotem sprzedaży na rzecz Klienta mogą być m.in. kawy, herbaty i akcesoria herbacianie (np. puszki, dzbanki, kubki, zaparzacze) prezentowane na stronie www.eczajnik.pl (dalej: „Produkt” lub „Produkty”).
 4. Informacje zamieszczone na stronie www.eczajnik.pl dotyczące Produktów (w tym opisy, zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Klient może dokonywać wyboru tylko spośród Produktów, przy których wyświetla się informacja „ Produkt dostępny”.
 6. Zamówienia można składać zarówno bez rejestrowania konta użytkownika i logowania a także po zarejestrowaniu konta użytkownika i zalogowaniu się.
 7. Nie jest możliwe korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony www.eczajnik.pl w sposób anonimowy.
 8. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, Klient powinien dokonać rejestracji konta użytkownika.
 9. Aby dokonać rejestracji konta użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: adres poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie konta użytkownika.
 10. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest hasłem stworzonym przez Klienta. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, hasło powinno składać się z od 5 do 16 znaków z zastosowaniem małych i dużych liter oraz cyfr lub liczb. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła.
 11. Klient po dokonaniu rejestracji konta użytkownika, może składać zamówienia dokonując wyboru Produktu lub Produktów i umieszczając je w tzw. „moim koszyku”. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia oraz potwierdza znajomość i akceptuje warunki sprzedaży tj. treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 12. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, wysyłając na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia, automatyczną wiadomość zawierającą unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia i Kupującego. Wiadomość ta zawiera także informację o wybranych przez Kupującego produktach wraz z ceną i kosztami dostawy, a także wybranym przez Kupującego sposobem dostawy i formą płatności.
 13. W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w formularzu zamówienia, przesyła Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty przez Kupującego i z chwilą jej otrzymania przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a)      prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia,

b)      jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia,

c)      w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedawcy.

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Zamówienie zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy każdym Produkcie.
 2. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia otrzymania formularza zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą wpłaconą przez niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, lub zaproponować Klientowi dostarczenie innego Produktu o podobnych cechach. Klient ma prawo nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy. W takim przypadku żadna z stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do: (i) podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta; (ii) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; (iii) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 4. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.
 5. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje zamówienia".

 

 

Ceny

§ 3.

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.
 2. Cena Produktu wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje opłaty za dostawę. O kosztach tych Kupujący informowany jest wybierając w formularzu zamówienia określony sposób dostawy i formę płatności. Na ostateczny koszt zamówienia składają się: cena Produktu i opłata za dostawę. Całkowity koszt zamówienia zawierający cenę zamówionych rzeczy i koszt dostawy przedstawiany jest Kupującemu w formularzu zamówienia przed wyborem opcji „Płacę” i potwierdzany w automatycznej wiadomości, o której mowa w § 2 ust. 12. Wiążące są ceny wskazane przy Produkcie w momencie składania zamówienia przez Kupującego.

 

Dostawa i Termin realizacji zamówień

§ 4.

 1. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Kupujący podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji osobistego odbioru rzeczy w punkcie handlowym Sprzedawcy: ul. Porajów 1 pawilon 31, 03-188 Warszawa.
 3. Przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu, celem weryfikacji, Klient zobowiązany jest do okazania się:

(a) numerem zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zamawiającej,

(b) dokumentem tożsamości,

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych Produktów wynosi jeden  dzień roboczy ,licząc dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 3. Wraz z Produktem Kupujący otrzymuje fakturę lub paragon, stosownie do wyboru Kupującego dokonanego podczas składnia zamówienia a także pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

Płatności

§ 5.

 1. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia.
 2. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a)      przelewem - Produkt zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Produkt wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu Internetowego (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

b)       PayU - Produkt zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sprzedawcy od PayPal lub PayU, że cała należność za Produkt wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.

Numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego: 56 1020 1042 0000 8202 0531 4010

 1. Klient na dowód zakupu Produktu otrzymuje od Sprzedawcy paragon, a na jego żądanie fakturę VAT.
 2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

Odstąpienie od umowy

§ 6.

 1. Poniższe postanowienia § 6 mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie.
 3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części, jeżeli zamówienie jest podzielne.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia skutecznego doręczenia Produktu Klientowi bądź upoważnionej przez niego osobie trzeciej.
 5. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ten sposób, że złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Załącznik numer 2 - odstapienie od umowy
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail:
  sklep@eczajnik.pl, oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane listem poleconym na adres: ul. Porajów 1 paw. 31, 03-188 Warszawa z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Poniesione przez Klienta koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 13. Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W miarę możliwości uprasza się o dołączenie także dowodu zakupu.
 14. Sprzedawca informuje, że dopuszcza możliwość aby w przypadku takiej woli Klienta, zamienić zwracaną rzecz na inną zamiast zwrotu kwoty z tytułu odstąpienia.

 

 

Rękojmia za wady i reklamacje Produktów

§ 7.

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Kodeksu cywilnego (m.in. art. 556 – 576).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub wady prawne.
 4. Wada fizyczna to niezgodność Produktu z umową występującą w przypadku, gdy Produkt (i) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta (iii) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jego przeznaczenia; (iii) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 5. Wada prawna może polegać w szczególności na tym, że nabyty przez Klienta Produkt (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać (i) obniżenia ceny albo (ii) odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; (iii) wymiany Produktu na nowy lub (iv) naprawy Produktu;
 7. Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub usunięcia wad Produktu, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że żądanie Klienta (i) byłoby niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo (ii) w porównaniu z innym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 8. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis oraz przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 9. Pismo reklamacyjne Klient może wysyłać Sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:ul. Porajów 1 paw. 31, 03 – 188 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@eczajnik.pl
 10. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta, będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: (i) naprawy Produktu, (ii) wymiany Produktu na nowy albo (iii) obniżenia ceny Produktu, na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy odesłać Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: ul. Porajów 1 paw. 31, 03- 188 Warszawa.
 12. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji, Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania Produktu, Klient powinien wykazać, że wada Produktu istniała w momencie zakupu.

 

Dane osobowe

§ 8.

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, 1662 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 4. W trakcie składania zamówienia na stronie www.eczajnik.pl, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do doręczeń Produktów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, a przypadku przedsiębiorców także NIP i dane do faktury. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamówień. 
 5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 6. Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w szczególności marketingowych, przesyłania informacji handlowych Sprzedawcy.
 8. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia. Na wniosek Klienta dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. 

Postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia umowy z Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2016

Śledź nas na Facebooku